Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
10 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
10 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1503 . - , , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1933 . , , , . . , . , . , . , . . , . , . , . , . , , , , . , , : , - 黅

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
:

1933 , RCA. .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

10 1938 . , , " " ( -1961 1964; -1966, 1965 ). , 1966 . . , . . , . 1984 .

*

1956 . , , , . , . 26 1940 638 . . 200 ; 150, 400 , , 300 . , . 7 . . (8-10 ), . 8-10 , . ( 1 1956 .) . 6 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1970 29 « » , «- » (6:1, 6:2, 4:1, 4:3). , (13 14 14 ) , . , , -.

*

2001 - "" 171 . . , , . , . 15 1961 ., . , , , , . , . , , , . , , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016