Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
14 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
14 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1836 (.12.8.1900), , . , 12 . , . , "", . . . , 50 . . , - . . , , , , . - : , , . , . , . - ; , , , . , , . , .

*

1878 "" . - , , - . , . , 19 , . , . , , ( ), - , . "", . . "" . . "wasser" - "elaion" - c.

*

1924 . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1931 , (" ?", " "). , 60- c , , , . - , - . : . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, MTV, - 1962 . - - - , " ". , ( ), - . , . MTV.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1975), , - " ". "", . . - . . , , "Beatles", - "Rolling Stones", "Pink Floyd" "Queen". "1" , , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"" - 1975

- «». . «» «» 3:0 (,17, 39, , 66) . « », «», «» «».

, , , , , , , , , .

1975 «» , «». .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016