Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
20 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
20 ìàÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1799 (. 18.8.1850), , . " ", , . , " ": " " ("", 1830; " ", 1834-1835, - ); " " (" ", 1833; " ", 1843); " " ( " ", 1844) . , , - , XIX , " " . , . 1999 ., 200- , " ", : . . " ". , - . , , . . , . , , ... . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1858 (. 1.04.1928). « » , , , . , , , , , , -, - . : , , - , . . . . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1850 1 46 . , , , . . . - «Levi Strauss & Co» .

20 1873 «Levi Strauss & Co» . . 1886 «Levi’s» .

. , «», « », . «Levi’s» 20 , «Lee», «Wrangler» «Cooper».

«», «Levi’s», . 1878 , .

1926 . 1981 «Levi’s» . 1995 «».


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1882 . , . . . , . 1940- . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1915) . . - 1956 , 1967 1973 . "". ... " - ! , , !" 1941 , . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1944 ( ), -, , , , . 70- . , . - -. , , , , . . , , , , , «9 ».

*

2003 . , , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

«» - 2008/2009. 20 «» 2:1. «» 7- . . .

*

. 316/04 6 2004 . . 1991 « », . , 762/96 25 1996 « », - .

, - , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016