Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
17 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
17 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. -

1787 . . , , . , . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1857 (. 1935), , -, . , , - 16 . , . . . . , , 1873 , , ( . ). , . , , . 1896 . 1917 , . 1927 , , . , , .

*

1910 , , , 40 .

*

1922 , - . , , Tri Ergon (- ). Tri Ergon : , . , . 6 , Movietone, Tri Ergon.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1935 , , . " " , , , . , , "" - , , - , , - . 60- ( , ) , ( " "), ( ) . . . . . , : . , . . , , , "Sacred Heart Medical Center" . 2001 . 66 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1939), , "" 1981 . "" "", " ", "-" " ". , , , , 70-, . " " , : " ! 60- , , . 30- . , , . : - , . -, , , , ".

*

2000 , . , 3,2 -235, , , , 50 . 100 ., - 750 . . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

  2001 (18.11.1951) - «» , 70- - 80- . 17 2001 . «» (), , , .

( 1978 , 1981 , 1977 ), ( «»), . 1976 , , , .

70- , , , . , 1981 : — , . , 1982 , .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016