Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
18 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
18 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1698 , . ( , ), , , 80- XVII . , ( - XIV -, ). 1732 XIV. ( 1703 ) 30 . -. , ; , , .

*

1809 - , (Old Price Riot). , 1732 , 1808- . 150 000 , 19 000. , : ( ) . , . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1905 ( , . 15.4.1990), . , , , . 27 ( , , - ). . , , . . , , . : ", ". , , . "", . 1941- . " " , , . ... " ", - . , . 36 -. , , . : " -, . . - . ". " , , ", - - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1906 . " ": " , , , ". . 1924 - "" ( ). , . " " . , ( , ): " - !" ( ). , . " ". ., ., ., ..

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
1927

1933 : " , . . , , - ". () - , I 1692-1695 , 1- , 1934 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , « », « » « » 1970 1985 , 18 1950 . , 7 1976 « » , (6 + 4 ). «», , 11:4. , , 5 . , 1989 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1996 . - - . EAN/UPC , — GS1 ( - EAN International) AIM Global.

EAN 1977 . EAN nternatonal 2003 - GS1, " ", .. EAN•UCC. 2006 GS1 - 101 , 103 ..

EAN-13 (, ) 13 : , , . EAN-13 , , . EAN-8 - , , , EAN-14 ( , ).


*

2001 " ". 2008-, , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016