Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
24 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
24 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , , Guinness. 1752 , 100 . . 1759- , St. Jamess Gate 9000 (!) 45 . . 1838 , 1914- . 260 000 2. Guinness 24 2009 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , , , , , , , " " " . , , 24 1896 . . , , . , . . - . . , . , . - . , . . . "Zoo, ". . . . " ", "" " ". . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , ? ( ) (1936) : -. ( "" , ), , . EM.TV. 680 . "" - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1951), , " ", " " "" , , , . , . , , , . . . " , , ", - . . , . " ", - . " - ", - , . , , : ", , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1870 (. 23.5.1960), -. , , , 1910 . . 1912 . . 1920- . . . 1919 . - . . . .

*

1989 II , - , , , , " ". , , , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
16 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016