Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
4 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
4 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1768 . " " - , XVI. - . . , , . , : " " - , . - - , . - "". : " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1809), , . . 1831 - , . . . 1833 1836 , , , . . - "", " " "-".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1888 : , Kodak. . «» : -, «K» — ; -, , «» ; -, . , : . : « , ».


*

1962 - : , ; , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

4 1967 . «» . «-» - . 1991 «» . «» - «», «», «», . : (5 , 3 ), (1 ; -1992), (8 ; -1994).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1981), . , 7 , . , Destiny's Child, , , , , , - . , , - Jay Z, , . : " -, ?" , , , - . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1987 2 , -, 19 Cessna 172B 28 1987 , . ( , , ), . , . 4 . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
4 îêòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016