Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
22 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
22 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1827 , 22- , -, , , (, 14 , , ). , , . , , 1830 , . . ( 4,5 !), , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1862 16- , 1 1863 . , . , . 1861 . , , . , 1861-1865 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1893 , , , . 1915 - . , , - , , , . , , , , .

*

1949 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1960 " " . . , - . , . . . : " , , , . . , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1967 - , - XX . 90- . 2000 , , " " , 10 . 2000 , , 91 , , , . - .

(358 , 17 ) , , , , , . , 6- , 2001 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1970 , , "", "" "", "" - . 1998 2000 , (1996-1997), (1997-1998). , 17- .

*

2000 800 24 " ". " ", , . . - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016