Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
5 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
5 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1568 ( - , . 21.5.1639), , , , -. . , , 1598-1599 . , 27 , . ; , , , , ... , 20 , - , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
4 , . , , ; .

1666 , 3 ( , 2 , , ). 13500 , 87 ( ), . , 70 , 80 . , ; 16 , . -. . , , , . , -, , .

, , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , , - . , , - . " ", - .. - (1832), , , , . . . - , , . , . , , , . . , , , . , . . , . - .. . .

*

1929 () " ". (, ), : , . , ().

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1940 " " " ". . - , - , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1946 , ( ). ( ). , . . . "Queen". - - , , - . 23 1991 , ( 1986-). "Queen" . 1992- "" , . , , , , "Guns`n`Roses".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1960 . , .

, . , , , . , , . , - .

18- , . , . . , . . , . , 9 230 . - -. , . . . , , . . , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1967 a - , . 1973 , «» (), 1985 1990 . 39 102 .

1990- «». 1992 1993 «», 1993- «». «» 21 115 . , - . " " - 1996 .

1986 1997 , 74 14 . 1996 .

1998 . 2000 2005 «» «». 2006 2012 — , «».


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1997 () ( ) (. 1910), , , , " " , . 1929 . 50 , , . : " , ". , 1979 . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016