Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
8 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
8 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1522 () . , 10 1519 , (), . - . 200 18 , ( ) . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
I

1698 (26 . .) , , - . , . , , , ; , : . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- . 1812 , , , , . . (2 1835): ", . , - , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- 1812 . 120 640 , - 135 587 . . , . , . " " : " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
, 1988

1885 . , 8 1888 , « » . .

« » 1888/89, . 1992 -, .

« », 19 . «» - 18 . «», 13 ( — 1930- ). «» 9 , « » — 7 , «» — 6 ( ).

« » « » — , -. , , .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016