Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
16 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
16 ñåíòÿáðÿ
 

1462 , . . , , . , . , , , . . , , . - " ", , 50.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1498 (. . 1420), . -, . 1483 , - , . . . , , , , . , ( - " "), - . , 34658 290921 . , , 2000 10000 . . , " " . , "-". .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1747 (. 31.3.1837), . , . , , , " ". XIX , , , , . , , . , . . . ( ), . " ", , .

*

1857 , , , , Jingle Bells (, ). , The One Horse Open Sleigh ( ), . , - -. , , ,

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1885 (. 1952), , - . , , , , , , , . , , . , , . , . , , . "10 ", , , - "".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

... . , "": (1922) . - , - - . . - , . . ", ", - . , - - -, - . . : " !" , , . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

75 (1937 .)  - , (1964, 1968, 1972). . ( 1965 ) . - , , ( — 190 , — 103 ). ( ) , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

, 1990 , , - 1992 , -1988, 1997 - 16 1965 . "", "", "", "" "". 1995 1996 "" , 1997, «» (3:1), . 2001 . — , - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016