Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
25 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
25 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1792 (. 8.7.1869), , , " ". " ". "" - . , , . " , , , - , - , . , , , , ... . , ". " " .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1897) - . , . , , . , , . . ( ?) " ". . "", "", ", !". 1949 " ". " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" - - ", - (1906). , , . , , . . - , , " ", " ", " " " " - . . 54 . - , "" - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1923 - , : " , . : ?!" " , - , - , , ", - 1- 100- . . , . , , , , 1936 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1932 (. 1999), - . . , .

, . . . . , - . 12 .

, , .

18 . , , , , , . 18 .

. .


*

1984 : " , . , ".

*

1985 , , . 1 1987 13,5 . 1 - " ". , , "-".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016