Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
21 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
21 ñåíòÿáðÿ
 

1756 , , . : , , , , , , , (). 1823 , 4 . , , . , (. tar ) .. 1825 : ... : / - / , ,/ ...

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

- (1868), 1937 - . , , , " ". : , - , , , . : " , , ". : " , -". , " " " ". - : " , , , , , , , . , , , - , , , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1916), . -. ( ) . , 1943 . : . . 1961 " ", . , " " - . ! ( ), 18 1996 . " "? , - , : " , :"?

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1936), - . , , . . : 1954-, "" , , ( ) - . - - . , "", "". , . , . , 15 , 5- . 2011 . , . , 2011 , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1937 , «, » ( - ). , .

«, », . , – . , . , « ». . . « » – .

, - «» -.


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1966), , , , , , "" " ", , , , (, 2008 , , 244,62 . .), , .

*

1968 "-5", 15 , , . , , .

*

1979 - - , - I, . . , 1966 ( ), , , . , , , , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016