Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
19 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
19 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1724 (. 1789), , . 3- . . , " , ", . , , . , , . , . - , . , , , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1802 . , . , . 1837 . . 1840 , . 14 1849 . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1839 - , . 1861 . , . , : . , 25 . 1906 60 . , . : "" - , ", "", " " (" "). "" , . , "`". , , "", "" "".

*

1888 . 21 , , . , , . " , , , ". , , , - . 18- , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1936 . 15 . , , . . , , , . : " , , , ".

- -56, -60, -64 -68. . - . - . , , , , ( ). ( ). , , , - " ". . , . 1 2007 .


*

1978 p p . p p pp p p p. pp pop p p pe p po p, p p , p p p, p p p , - p p. 4 , p p p p p.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1991 , c - , 3210 , . , , , 5300 . , , , . , . , , , . 2 1991 , , , 92,56 . C . , 45 ( 5 ) - . , 0(I) , , . . , 12- , . ( ).

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016