Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
2 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
2 ñåíòÿáðÿ
 

490 . . . , : "! !" - . 1896 , . , ( 42 195 , 26 385 ) . , . , - 21 98 - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1102 . , , , , , , , , , , , , , , - . , , , , . , . , 2000 , 40 . , , , , , , . , . , . . . - , 911, 944, 971 . , , , 12 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1792 . , , , , , . , - - , .

*

1889 . 1882 , . . , 1889 . , . , , -, , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1935), . , . , . . - . , , "" . , . , . - , "". 108 . , - . : " . , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
1

1996 . , , , . Ÿ , , . , . , . , , . . . , , , ...

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2005 , ( 27 , 9), 1986 . , . , , . , 70% ( 700000 ), .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
29 ìàÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016