Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
27 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
27 ñåíòÿáðÿ
 

1893 - () .

*

27 1912 « ». 1000 , 1750 , . , , .

, , «» «». - 0:0. .


*

1925 () – , 1905-1914 . 1918 . . , .

30 1918 . , 1918 , .

, , . , – « , », « »… « , , »…

1925 ( ) . , 1925 «», , «» – . « », , ..


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

1937 ( -) -. ? , - ? , - . ( www.santaschool.com): 1. . . 2. . "" . - . 3. , "" . . , , " ". 4. , , , . 5. ! , - , , . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1953 , . «», , . «Gentile» «», «».

«», «», «», «». 6- , -77. 71 , . 1982 , -78 (4- ), -80 (3- ). .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1977 - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1978). 15 . : " , - . , , , - . , , - . , . , , . - -. , , - . , : -. , : " ! ? ?" , ".

*

1980 27- . , , , - ( !) . .

*

2002 , 11 . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016