Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
6 ñåíòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 3101724 
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
6 ñåíòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
, 10-

1690 (24 . .) . I. , , "", - , - . 1700 , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1766 (. 27.7.1844), . - 12 . , . , 1832 . . . , , (1803). 1794 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1872 : I, - I II ( , ). - -. , , . - , , . , 1880- . , - . , , , , . , , , - , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, «» , 1938 . . (« », «», «-»), 760 800 . "" . «׸ », 1932 .

C 1938 , , 3- . . 2004 90 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1942 , , , jazz-. . , . , , - ( ?). , , . , - . . - , . . . . 80- " ". 1988 ( ) , . . - , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1960 - () , . 29 31 . , , . , 1957- . , , , , . -, , . , , . . , , , , , , . 26 . . , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
`

""? , "". "The Cranberries" ( , ). ` (1971). , , . " ", . , . 17- . - , - . , . , , . "" - "Ode To My Family". - , .

*

, 1991 2007 , . 15 , 1999 . , 1997 , ( ) .

*

1991 5- ( 2 ). . " " . , - , . .

*

1997 2,5 . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016