Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
25 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
25 àâãóñòà
 

325 . ( ). I . , : ( ). VIII . 2011 24 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
IV .

1530 - IV . . , , . . , " ". - ( ). . , , , .

*

1811 (12 . .) . " , ": "14. . - , - , - , - , - , - ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1836 , . (1839) , , , , . " " . , . , .

*

95 (1916 — 15.10.1981), («» ), . : — — 4- 1966 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1921 (. 15.4.1886). " . 1800-1917" (.2, ., , 1992), 24 . 61 , 13 . : " ... , , , , , . , ... , . . , - . ..."

*

1960 XVII . , , . , «» . , - , «» - , . I (103 ), II - (71 ), III - (42 ).


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1985 13- , « ». 1982 10- «», . , . : « ! , . ? , , , . , ».

, : « . . ». , . , , .

1983 . ! «» . – « ». « » « ».

1985 , . . 24 25 .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016