Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
15 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
15 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1771 (. 21.9.1832), , , , , . . -, , , . -, , , , . -, , , , . , , , , . - , - . - , , , . : . - , .

*

, , , ""? 1877, , , "hello", "". - "ahoy", . , , ( ) : ", ?".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1878 (. 4.11.1964), . , , . : , , . , , , . , , , " ". "" 1903 , "". . . . . . , , . . -, , 1906 " ". , . 1941 . - , " , ". , : " ... !"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, . , , , … , 15 33-, - « 180 » - . , , , .

1996 XVI — . 2001 . .

(1995). « ». 2006 . 2008 , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1990 - "" . , . . (" "), " " ("", ""), ("") " " (" ") .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016