Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
30 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
30 àâãóñòà
 

30 .., , 39- , , ( 51 . .), , . . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1873 "" , . . , , . , ( ). - . , . - — ( ) . 191 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1903 . 30 1871 . . , , . . . . 1908 . , . . - - -, ( 100 ) . , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1907 (. 8.1.1980), , (1946). , . . "-1" , . 5000 300 . (18 ) : 30 , 85 , - 30 . , , 19 . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1930) , , , $31500, , 36 ( ). , . . 11 . Cities Service Preferred 38 . $27, $40. , $5. , . , , , 20 . : " : . : ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1937 , -1, . . "Austin-7 Ulster", . , , 26- 750 . , , . 1958 "Cooper" – -1. 1959 , - . 1960 , 2- , . , . . 2 1970 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1967 , - . , . , , , , , , , , , . ! - " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1977 . (). .

« 1999-2009 . : 1999/2000 20 2002/2003 22 ( , 22 1997/1998 «» ). «» 215 , 97 . 73 , 23 .

2010 «». 4 2010 «» - «» 100- .

48 , 32 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

25 (1987 ) — 2 9 , . ( 25 1965 ) 1996, .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

30 1991 . 5 , , 23 . 8 95 . . 40- (1988,1992), (1991,1993). 1996 . 2001 2004 , . - Yahoo.

*

2001 () (), 1 2002 . 11 1998 . 500, 200, 100, 50, 20, 10 5 . 500 200 , . , 2, 1, 0,50, 0,20, 0,10, 0,05, 0,02 0,01 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016