Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
11 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
11 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1934 -, "", . 1854 - , . XX , 1907 . , 1933 . 1 , 32 . , . 1934 1963 1545 , . . , 15 . 36 . , , . , . 1962 , , , . , ( , ), .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" !". , (1939). , . . . , , 25 , , . , . - "" -, .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1950 , Apple. . . - : "-", "". . 1976 , Apple I. , , , - 1 1976 Apple Computers. , 1977 Apple II. , . . 1980 , . 1981 , . . "", , - . , . " ", .

: $3,25 ., - $15,7 . Apple , , iPhone iPad.


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
" "

1969 " " . , , , , . : " - "?

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1973 . , . . , . - . () . , , ( ) ( ). , , , (), (), ( ). ( - , ). : ( ), ( ), ( ). , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
Voodoo

1997 , 10 (). . , , Prodigy "Voodoo People" . - , - magic people. . : , . . , . Vo Doo.

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016