Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
7 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
7 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1802 . , . . . , , , . , . , . " ".

*

1817 . - . , . : " , , , , - ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1903 (. 1.10.1972), - . , 1924 , . ( ) , , , , . , . - , 25 .

*

7 1943 . 1990 , , .

- "" ().


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

60- . 1970-1980- «» (), (--), «» «», «» (). 283 89 . 8 4 . - 11 6 . (1976, 1980), XXII . 1986 . «», - «» «». , «» (2009-2010). 2011 2013- - «».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" . , , . , - , , - , ... ". , (1960). , " ". , , . - . , .

*

1983 " ", , , . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1987 , . 6- 2 6 , 4160 . 30- , . 1972 9 57 -, 21 , 1975- , ( ), 1976- , 1978- .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016