Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
4 àâãóñòà
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá310172431 
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
4 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , , , . 1668 : , , . . , , . 4 1668 , 1718 , . 1728 , - . 19 , . , . . , , , .

*

1735 (16971746) - , (16901736). , 1734 . 45 1735 . .

*

1777 15- . (ircle - . , "") . (42 ), , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

4 1921 . ( 1942 1960 ) — « ». (1944, 1946, 1953, 1956-1960).

, 50 (1944-45). 50 . . 1947 « » . 978 544 421 ; 133 - — 82 44 . 14 « », 8 — . 500 .

24 1999 , , « » « », .

2000 , 78 , , , . .


*

1962 , 28 . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1966 , "" , . " " . " " - . "" . - ..? - ... - "" . , , . - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , , , "... " " , : ", , , ". . . , , . , , "" " ", . . (1970).

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016