Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
16 àâãóñòà
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
16 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1929 , 1954 .

, - . 2:0, , 85- . , 4- , , 6 . 10 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

70 ( 1941 ) 270, , , , , . , , , , , . , ( ) , . . , , . , . , . 1950 270 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1947 - , , 1972 1976 . . 362 , , 52 . 91 , . . . 16 2006 - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

? , (1958). " , " -. , : , , , , , ... : , , . ? 37 , -, . -, , . , . , -, . , : 40 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1996 - ( ) , 20 . , , 6- , . , , , , 20 , . , , , . , - , 2000 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
26 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016