Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
28 àâãóñòà
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
28 àâãóñòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1748 . "" . - , , . , , . 25 - " ". 26 - " ". - "", " " " ". - " " , " " 16 , - .

*

1910 - - "-", - . - . 18 . , . "" . , " , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1936 - "", - . , , , . , . "", , . : , - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1936 ,  , , — , , . . « ».

*

1941 , . " , ". " ". ( - 433 . ) , , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1964 ... , - . , , . 1964 "" , . " ". .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

28 1974. «» (1993-1995). 1995 «» (24 ), . 1996 , . . 1996 «». . «» , . 2001 «» .

«» «», «», « » «», 2009 « » - ( 194 , 93 ) - . (1998-2002) 33 10 . -2000 -2002 (2- ). «».


*

1998 - 21:0.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1999 e - 88- - - 452 . - . . 100 , 1 . 2. - Petronas, . 10000 . 16000 . . : : , , , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
27 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016