Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
20 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
20 îêòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1833 (. 1896), , " ", , , , , . : ", . . ... , , . : " - . : . : , , , . : . : ... ?"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- . 20 1961 -. « », «».

, « » 1980 300 . , «», , .

(1983-84 «»), , . , «», 108 .

: 649 «» 345 . 74 28 .

, « » «». 1987 «» 3,2 . . , 1988 «» 2,8 . . .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1971 . , . , (1957-1966).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1973 II , . , 1954 , 233 32 . . , . . , " ". 10500 .

*

1982 20:45 "" . ""-"", , 66 , . , , . : " , , , . "" 1:0, . . , , - , 15 "". , , , , . , . - , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2003 40- - . 50 , , . , , . . , , , , , : , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2002 1963 . , 40- , . " , 1962 ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016