Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
16 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
16 îêòÿáðÿ
 

42 . . ., - , 43- . , . , . , ( 100 000 ) . 3 , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1856) , , " ". , . . " " , : , . " " - . , , . . ? . - , . - . - , ( ) . , . .

*

1923 , ( ) . -, . . . , «» , ( ). - , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1946 18- « ». 17- , 14- . 975 — , . 3 1997 « », , - - 6 !

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- (1968). , , , . - . " ", . - " ", " ", . - . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
- " "

1988 " ", . « » , 30 - 79 , , «».

*

2000 80 , , , , , "". , .

*

-1, - - . 24 ( 2008 2010 - 23 ). . , - . . . , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016