Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
28 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
28 îêòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- , - , , , - , . . . 28 1636 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1818 ? , , - . , , . " , ". , , : , , , , , , , , . ?

*

1880 - Nature « » , . . , , , (, ). , , , , — , . .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-1900

1900 II . . II : , . - . , , , .

14 , 28 1900 . , . 1300 21 .

88 , 26 , 20 – , 17 – . : – , , , - 110 200 , 60 .


*

1914 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1924 (. 2000), , . . 1950 , , . " " (1960) (1965). - " "". , - ", ( ) , . , ( ) , , , . " " (" , , ").

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1937 . , 15 , 9 . «» (1969-1972, 1977-1985), «» (1974-1976), «» (1986-1993), «» (1993-2000), «» (2000-2003) «-» (2004-2005). , « » (1972).   1992     « »,   .  1996        .

 1989       ,  1998  – . - , . 29  1996  50 .


*

1962 , . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016