Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
21 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
21 àïðåëÿ
 

, 753 .. . . (. 45-. 127) : " . , " " . , , , " " ". (Natale di Roma) - , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1735 (. 1818), -, . . - " ", - ( ). : -, , , 427 ! 1769 30 . , , . , , . , , . XVIII , . , 70- , . 12 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1848), , . , . , . , . 10 . , , . . , 10000 , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1961 , , . : " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1987). " " . . " " " -7", . 15- - " ", . " , -, - - . - , , . , , " ". . , , . , : , ? " " : , . , , , ". 4 2010 .

*

. , 855 , ( ). 6 1998 , 1999 . , , . : , "" , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016