Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
7 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
7 àïðåëÿ
 

1795 , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1932 - 1952 - . . 1947 . 1950 , 1951 . , , . 1952 67 . , , . .

*

, 70- , 7 1948 , «7 ». , , , . 1968 . - (1970), (1968) «» (1972, 1973, 1975). - . 25 , 8 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1964), , "" (2001) "". - . - South Sidney Rabbitohs, . , - 30 Odd Foot Of Grunts, 80-. , 21 , . , . , "" (1992) . , . , " ". "" " -", "", "", .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1970), -, " ". . , , -. , , : " . ". - , , 2003 . , , : " . - , , , , . , . , , . , . , " ", ".

*

(World Health Day) 7 1948 . , , () . 1950 . , , , , , . 2012 , . , . , , , , ...

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016