Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
20 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
20 àïðåëÿ
 

1841 . " ". .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1911 . (1857) . - . , , , - . , , . , . ... . , . "" (1889), 1864 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
II

(. 1926), , . II . . , . , , . , . , , . , . . , . . , , , , . , . , . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

1933 " " . . " ". " " . . 1890 . . . . 33- "". , : - . , . , "" "" , . "" 100 . . .

*

1949 18 20 14 , .

- , , , , , , , , , , , , . , - . : 9x18 , 2,43 , — 2,24 .

1948 ( ), 1949 — , . 1952 . 1964 . .

— . 218 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 20 55- . 1975-1989 . 1980- . 1989-1994 «- », 1994-1998 — « ».

— . 1978, 1981, 1983, 1986, 1989 1990 , , 1984 1988 , 1977 1989 , , 1981 1997 1998 . . 480 , 153 , — 546 36 . — 116 2 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, « », 20 1976 . 125 16 , . "" (1997-2009), "" (2009-2011).

, . , 5 , . 2011 . 27 2011 « » «» , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"". , , , .

. - . , , . . . , 80 . , 35 . , , . , . , , -, . 1,3 . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016