Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
5 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
5 àïðåëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1722 , - 1721 , . , , , - . , , . : , , 20 , . . . . , . . , . -. -- . 3703 , , , 1819 .

*

1832 , . 50 . 20 . , . , 1829 , , . . -, . -, . -, . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1876 (1847-1894) " ". , , . " " "": 22 " " 200 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

1905 - . , . 30 (17) " " . , - . 101 , . . : "... - ( ) , ". , , , 200 , , . , , , : . ., .-., , . - . . , " ", . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, «», «» «» 5 1976 . - (1998, 2000, 2002) , , 2006 , 2003/04. (27 47 ) , (51 ), «» (44 ) (29 ), (31 ). «».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1994 , "" . , - . , . , , " , ". , , , - , : - , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016