Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
28 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
28 àïðåëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1937 , 1979 . 1959 - . , . 1964 . , . 1980 , 8- . 1990 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, "" "" 28 1938 . "" (), "" (), "" () (1961-1969), "" (), "" () (1970-1973). 2- , 3- . 1964 1970 . «-», « ».

- - 14 , - . , . 4 1965 «» - , ... « , - . - . , , ».

. 1127 . . 25 2001 .


*

1960 , , : " , [] !", , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

— , 28 1960 . . , 1989 1991 , . 1990 , - .

«», 10- «». «», 1 «» 1978 , .

1982 «». , 5 , 11 1983 , «», «» 12 , 1990 1994 , 1989. 1994 «», .

«» . 1988 1990 . «» — 518 5 . 981 , 14 1989 3 1990 . 4 1992 , « » 58 .

«- », , , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, "", "" "" 43- .

. " ", 1998 , 1996 , 2000 . 2006 .

23 2011 «", (2011/2012) (2012).


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1971), , , . , , , " ". , . , " " - , , . "" , 2000 , - " " ", ", " " ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016