Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
23 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
23 àïðåëÿ
 

1348 III . . , . . " , " , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1853 (. 13.2.1914), . 1880 . , , , . - , . , , , , , 90000 , . , , 30000 . , , , 10000 . . . , , . , , , . . , . 20 1883 , . , , . () . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1899 , , 14 , 1973 . . . : " - " . . "" (1955 .). 1969 - " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , 21 . , . , , 1879 . . , , , . , . . , , , , , . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- - . , , , . 23 . , , . . . , . . ...

*

. , 766 . . , Paulaner ( ) Franziskaner (). , . 23 1516 IV . , , . 1906 , 1987 . . : , (, ), (), (), (), () .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
16 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016