Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
14 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
14 àïðåëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1629 (. 8.7.1695), , , . . , "" , , - . , , , 1655 , - , , . , , , , 2801 Huygens.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1745 . , . . . , , . , " ". " " : " ? - , ". , , , 250 !

*

1801 I . 400 , : ( ), - , , ; XVIII - . : - 80, 100, 120, 150 . ., , , . . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-.

1870 - (. 1905), - " ". , ? , . - - , , - . : , . , , . , 35 . 77 , , , .

*

1943 . , , . . , . 1946 , ,

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1961 , 50 , - л - , 12 1961 . , , . . - л, , , . - л . , , , . 1991 72 , . л ( 72) 1991 - . 20 1992 - . . 1 10 1992 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1985 - , , -2002, 2012 .

, . , , : 11 - . , , , . , , . , , « ».


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016