Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
15 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
15 àïðåëÿ
 

1874 -. "" (, , , , ) .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1886) , . " ". , . . "", . 1910 (). 1914 . . . . 1921 . 70 , , , ...

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

1912 "", . 275 , - 46 . 50 . . . 23 . . 2 . . 705 . . . . " " ( , ), - . , . , - . , , , , , , . , : , "", . +2...+4 , . 1968 , , 4- "", . "" , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1949). 15 , 60- "", " , !", " ", . . , , ", ". " , - ", - . . " , , . , , , - . - - , , "", , , , - . - ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
" " 1951 .

1951 . . ( .) 30 . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2001 -1 - . -1 - - 2001 «» BMW. « , ! , . , , », - .

, .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. 1873 , . . 15 1919 - - . , 1920 ; - . 2001 , , , . 2009 90-. . 90- .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
16 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016