Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
2 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
2 àïðåëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1725 (. 4.07.1798). "" XVIII . , , , , . , . , . , , - , . , , , . . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , . , , (1805). , , , . - , . , . - , , - , , , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1805 , -. , . . 1816 . . . , . , . , , , . 1827 . 1829 . 1835 . 1839 1845 , , . 1840 . 1847 . 1872 . 1872 . 1875 , 4 , . . , , , , , , . , . 1967 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1928 (. 27.08.2007 ), , , , , , 1882 . , . " ". : , , , , , , - , . , . , , . " ", " ", " " . 38 , . 70 . , ", , ". - .

*

1971 . . . , --, , … . , , 1999-. . , ( ) , . , . 100 . , , , , , .

, . , . 1997 . , , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

1978 CBS "". -, 5 , , 13 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016