Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
10 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
10 àïðåëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1336 (. 17.02.1405), , , , 1370-1507 . " , ", . , , . ( - , "") , - , ... , . , . ; . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. 1901 .

1633 , , .

*

1849 . . 15 , , , , 400 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. , . .

1860 , (18121891), , (18181883). , . , - XIX , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1899 , . . , - , , , , . : " , , - ". , , 23 1953 , . , , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, «» 10 1945 . (1972), - 1972 -72, - 1970. : 49 (1969-1974). ( ) 301 , 5 . 7 «33 ».

1969 , -70 . 1976 , , . , «» ().


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1973 -, , . , , . , , . , : , . - ( ). : , , , , , , . . , . , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016