Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
17 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
17 àïðåëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
I , XVIII

1722 I 50 . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1875 , , "". - . (, ) . - , . 15 , , 6 , . () . . , . , . : - 1 , - 2, - 3, - 4 , - 5, - 6, - 7 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1885 (. 1962), , , . - , , , , , . , . , . . , . . " " , , , . " " , , "". , 1954 , , " ". " , , ", - . , 1910-1930- . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, " ". , , . . 270 , 250 . , - . ( , 12 .) 19 1912 : . , . !.. , , , , - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1916 , . «» «».

. , , , . , , . , , .

, , 1958 1960 , . «» , 1960 , . , .

«» , . — «». , «» — « ».

. «» , , 1964 1965 , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

1964 . , - , - The Rolling Stones. -, .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1980 - . , , , . . . - , , , , , . ? , , -. , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016