Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
6 àïðåëÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
6 àïðåëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1327 , . , - . . , . , , , , , : " , , , , ". , : " , ". : - 6 1348 , . - , , . . - - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1874) , -, - , . , . , , , - , , - , , . , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

«» 6 1957 . 70-80- , «» , . , . 1979 , , (1978). - 51 - 28 2008 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , , (1996), (1990), 1982 -1990 6 1959 . , «», «», «», «», «». - 1982 - , , , , . - , , , . , 1998 - 40 , 2002 - 45. - . — . «Il russo»: , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2006 . 1970- -, 360 . , III- IV , . , , , , . , , , , . , , , . , , . ( , , , ) .

*

1985 , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
27 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016