Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
27 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
27 îêòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1855 (. 1935), , - , , .

. . , , . , . . . 19 , . - . 13 , . – . . 51 , .

1912 . . . 1913 - , , . .

- , . 1932 , ( ) , . .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1898 , . C. . . - ( 1932 - . . . 1987 . : . ( . ) . . ( . . . 2004 . "" . . . , . . , - "" ). 14 . - . , " ". , . , , , , , "" , . . . : " , : - "" ( , , ). " ", . . , , . , 14 , , , 14 , 74 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1958 " ". , 27 , . . , - . , - . . 1960 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

40 , , 2004 . . - 120. 7 1994 . - 12 . 2007 — .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2003 " ". , - . , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016