Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
19 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
19 îêòÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. . .

, 1097 . 1096 , , . , , . 19 1097 , II, , . . . , , . , . II , . II . , , . . . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1469 , , 18- 17- , . , . 1474- , . 1492 ( ), . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1927 . . 1954 , 1957 1962 . 1954 , . 39 , 15 . «ʸ».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
, II

1928 82 -, II, , . , , , -, . " ", , , , . , . "" . , . , , , . , . - . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1 1955 . , . 1961- . , 1962 , . . : " - !". : ", ! ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

50 (1990-2001) . , , . 16- , . 1984 - . , . 25 1990 , , 3 . . - - .

*

1987 " " - . . 1929 , ; 1987, 508 . " ". - , , .

*

2001 , () . , 11 . - . , , , . , , . . . - . - , . : $221 . . , , . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016