Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
17 îêòÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò310172431 
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
17 îêòÿáðÿ
 

1707 , , 5- , , , . 1720 , , . 13 . 20 10, 5 6 . , 76 , , 53 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1915 - - , , " ", , 2002 - " " - . , 1956 - . "". . " " ().

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1918 (. 14.05.1987), , " ", " " "". 3 , , , , . , - -, , , . , " ", , . 11 1941 . ( !) "Life". . , , , . - - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1932 . . , , , 500 . 158 170 . - 1,80 .

1955 , , , , .

, , , . 182,5 . . , (), 14 . 142,5 . 193 . - 518,5 .

1600 . , - « » 900 , 700 425 . " ". 1994 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. . . 1954

1961 - "". 3 - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"Hair"

1967 "", -. "" - " ". . , , . - . , "" . , . . . , , "". . . .

*

1989 I . - , . - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016