Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
8 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
8 íîÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1656 , , , . 22 , . 1682 , , 1758 . , .

*

1789 ( ), , . , drink , "".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1847 (. 20.4.1912), . : , . . "", 1897 . - , , . , . - , "The Evening Mail" . "" .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1883 (. 20.5.1945), , . . , - . -, , , . . , . , . , , , . 1912 - "", . 1919 . 20- . : - - - - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

"..., i , : , i, , , , ... ! , , i?" (1929) " " . . : "..., . ". - : "... ..."

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

70 "" . 1963 , 11- . 1:1, , . , , : " ".

"" (1961-1977). 565 , 160 . 20 , 70 (1963-74), 22 . 1968 , , . RAI.


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1960), , , . 1980 . . . (1981) . (1982). , (1982) . . , . . (2005), (2006), (2006), -2 (2010). 1998 814, . . , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016