Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
26 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
26 íîÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1769 - , " ". 4 . - : , --, .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1894 , , . , - , , . . - : 7 , 11 , 14 - , 18 . , , " " , . , ( , ), "" 54 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1895 , (. 24.01.1971 ), 1935 - . : "! - ", . , . , . , , , , , . - . . " ", - , . : , . , , . - . " , ",- , "", , . 2 . 150 . . , - . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
" "

1924 35- 16- . 16 , - 19, - 18. .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
" ",

1926 . - . : -, , , . -, , , . -, . . , . 1929 , , 1931 "" " ". .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1980 -27 - ; . 3- . . - , , . , . . , 4 , . , . , . , , , , . . , , -27. . . , , . . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
15 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016