Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
16 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
16 íîÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1532 ( ) (. 1470 1475, . 1541) (. . 1500, . 1533) , 10- . , ; , . 1529 , , , . , , (, 24 ). ( 34 , ), . 29 1533 , -.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1909 (. 2.6.1978), , , . . - : " ", " " ( ), " ", " ", " ". , " " , . - . , , . 1937 : . 4- (-) , . "" "" , , "" , - "" - . 4- , . . . , , 1954 . - .

*

1922 - , 1924 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1958) , . - . - " ". " ", . ", !" - - . - - . . " ". .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1961 , "", ( "") . " ", , . - " ". 80- - " ". - . "". . "" .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1971 , , , 21- , 1990- . / . 2003 , 50 100 , , .

, , , - .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1994 () , 16- . . , , "" . : " , ". 16 1977 . (1993) (1993, 1994) .

, . , , . , .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016