Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
2 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
2 íîÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1893 (. 18.07.1970). . ( - ). , , . " , . , , , ..." - . . - - , . , . , , : " - - ... , -, , . ... . - , , , ..."

*

1894 II. , 26- III, 2 1894 . , , , , 19 20 - . - ( ), , , , . 1896 , II, , - , , 19051907 , , 1917 , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1902 (. 3.07.1974), . . , - , . . (). , , . . , " " , . . , "", , . "" . " , - - . - - , . . ..."

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1955 " " " -40". "" . , . , "" , , , -? "" - "", -.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1961 ( ) ( , k.d. lang). , (, , - ). . . . "-", , , 90- coming out, . 173 - . , - - - . 700 . " , ", - . 20 , 30 . , - , , , - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(Dia de Muertos). , . 2 . , , . , , . , . -, , . , , . , , , - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016