Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
5 íîÿáðÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò3101724  
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
5 íîÿáðÿ
 

1605 , . , I (15661625), , . , , : 30 . , , . 5 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

1878 - (. 15.02.1939), . - . - . 1910 , : , - . , , - , - - . - , 1912 . - . . , 1950 . 1914 . , . , - , . , , - : - - . - , . - , . : ! 1917 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- (1934) . . , " " ( ), " " " " . - . ! , , ... , , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" - ! " , 5 1940 - , , "".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 5 - 60 , . « » (1975), (1972), (1975), (2005), , , . . , « ». 1990 2002 . 2003—2007 2011 2012 — . — -2006. - «».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1981), . "" : ", . , - , 9 , - . , , . : " , ?" - , . , , , - . , , . ? , , . . - , - , , , . , , . , . , . , , ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
29 ìàÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016