Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
14 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
14 íîÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1889 - "The World" , " 80 ". , 72 6 11 14 . , , , . , - - "" (" "), . , , . , ( "The World"), - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , , , . , . - . . , , , . . (1907), , 80 , 80 80 . " , . , , , , . , , " (" "). , , , - , "-", " " - ", "!

*

1940 . 500 ( 35 ). 600 , 55 , , XIV . coventrieren, .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1960 - (. OPEC, The Organization of the Petroleum Exporting Countries). , , , . , , : , , , , , , , , . - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1963), , . , . , , , , , - . " , - , , - . - , . , , , . , 50 50 - . , , . . , , ". : " , . , 5 . , - . , . . - . , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1979), , , " " " ". " , , - . - , ini ooper - , . . . . . - . . - , . . , , . , , "". , - , ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016