Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
19 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
19 íîÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , ", - .. . , , , , . , -, , , 11 : , , , , . , , , , , , , , , , (), , , ( ), , , , , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1805 (. 7.12.1894 ), , , . : , , , . "" . 1888 . , , , . ( "" .) 1893 . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1888 (. 1942), , (1921), , " ". 4 , , . 13 . (1909) . . , . , , , . 603 , 318, 34 ( 6%), . " , ", - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1962 () , , " ". - , . 1980 " " - ( ), . - . " " . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1969 . , , 16 1968 , , (), , , 347 504 . , . . , 3,5 . , , : , , , . 11- , 녻

*

1978 () 900 - " ". , , . , , 17 . , . , , . XX .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
15 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016